درباره دکتر

دکتر زهرا ستوده​

ورودی سال 1371 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ورودی تخصص زنان در سال 1382
فارغ التحصیل سال 1386 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز